Köldmedia

Bedriver du en yrkesmässig verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Då är det viktigt att du har kunskap och följer de regler som gäller för installation och skötsel av kylaggregat och utrustning som innehåller köldmedier. 

Lagstiftning

En ny reviderad EU-förordning, EU 517/2014, gäller från den 1 januari 2015. Förordningen är framtagen för att skydda miljön genom minskade utsläpp av fluorerade växthusgaser (f-gaser) i Europa genom en gradvis utfasning. Samtidigt gäller de äldre nationella reglerna, såvida de inte går emot EU-förordningen fram tills en reviderad svensk förordning är upprättad.

Läckagekontrollintervall

Ett av de områden som påverkas av de nya reglerna är läckagekontrollintervallen. Intervallen ändras från att vara baserade på kg till att vara baserade på CO2e (koldioxidekvivalenter). Mängden 3, 30 och 300 kg har ersatts av 5, 50 och 500 ton CO2e.

Om din anläggning innehåller över 5 ton CO2e ska den läckagesökas minst var 12:e månad

Om din anläggning innehåller över 50 ton CO2e ska den läckagekontrolleras minst var 6:e månad

Om din anläggning innehåller över 500 ton CO2e ska den läckagekontrolleras minst var 3:e månad. Utöver läckagekontrollen gäller att systemet måste utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem.

Finns läckagevarningssystem monterat på de systemen får läckagesökningsintervallet dubbleras (från 3 till 6 månader respektive 6 till 12 månader och 12 till 24 månader).

För alla köldmediesystem på 3 kg eller mer gäller förordningen redan från 1 januari 2015. För köldmediesystem under 3 kg kommer förordningen att gälla först 1 januari 2017.

Utrustning med 3 kg eller mer men mindre än 5 ton CO2e fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med 1 januari 2015.

Utrustning med mindre än 3 kg men mer än 5 CO2e får från och med 1 januari 2015 krav på periodisk läckagekontroll.

Rapporteringskrav

Förslag enligt den kommande svenska nya föreskriften är att innan installation eller konvertering sker av utrustning som innehåller 14 ton CO2e f-gaser eller mer ska den som avser bli operatör för utrustningen informera tillsynsmyndigheten om detta. I samma förslag gäller att utrustning med 14 ton CO2e eller mer ska årligen rapportera läckagekontrollen till tillsynsmyndigheten. Fram tills att en ny föreskrift tagits fram gäller den gamla rapporteringsgränsen för årsrapport på 10 kg.

Årsrapporten ska inkomma till bygg- och miljönämnden senast den 31 mars och redovisa händelser under föregående verksamhetsår. 

Krav på certifiering av både företag och personal

Personer och företag som gör ingrepp i utrustning, läckagekontroll mm ska vara certifierade. 

Registerföring

Operatören (verksamhetsutövaren) ska föra register över exempelvis den mängd och typ av köldmedia som ingår i utrustningen, de mängder som installerats och de mängder som återvinns i samband med service, underhåll och slutligt bortskaffande. 

Miljösanktionsavgift

Många av kraven gällande utrustning som innehåller köldmedium kan leda till en miljösanktionsavgift om de inte följs. Det innebär att du kan få betala en straffavgift enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Naturvårdsverket

För mer information gällande fluorerade växthusgaser, besök Allt om f-gas!