Kemikalier

Utbytesregeln

Arbetar du med kemikalier? Tänk då på att tillämpa den så kallade utbytesregeln.

Utbytesregeln innebär att man alltid väljer produkter som gör så liten skada på hälsa och miljö som möjligt, skadliga produkter byts ut mot mindre skadliga.

Enligt miljöbalken är alla som hanterar kemiska produkter skyldiga att se till att människor, djur och miljö inte skadas.
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bevakar att de som yrkesmässigt använder kemikalier i kommunen använder dem på rätt sätt.

Hantering av kemikalier innebär både inköp av råvaror, tillverkning, behandling, förpackning, transporter och hur avfallet tas om hand.

Reach - Kemikalieförordning i EU

EU:s kemikalielagstiftning Reach trädde ikraft den 1 juni 2007. I samband med det upphörde reglerna om säkerhetsdatablad i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1998:8) att gälla.
 
Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.
 
Reach är en EG-förordning som ersätter den svenska lagstiftningen på stora delar av kemikalieområdet. Reach börjar gälla stegvis och det är viktigt att alla som hanterar kemikalier skaffar sig kunskap om vad reglerna innehåller och när de olika delarna i Reach börjar gälla.

REACH-upplysningen

Kemikalieinspektionens REACH-upplysning svarar på frågor från tillverkare, importörer, nedströmsanvändare och andra berörda parter om deras respektive ansvar och skyldigheter enligt REACH-förordningen.

REACH-upplysningen kan nås via telefon 08-519 41 345, vardagar klockan 9-12.  Mer information om Reach kan du hitta på kemikalieinspektionens webbplats.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*