Blankett för anmälan av klagomål

För att kunna handlägga anmälan måste blanketten vara så komplett ifylld som möjligt. Saknas väsentliga uppgifter skickar vi oftast tillbaka anmälan för att få kompletteringar. Anonyma anmälningar är tillåtna men de är ofta svårare att handlägga effektivt.

  • Den störning, olägenhet, som du upplever ska utgöra en hälsorisk. I miljöbalken 9 kap 3 § definieras olägenhet för människors hälsa som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

  • Störningen ska pågå i nuläget. Klagomål på störningar som tidigare pågått men upphört, handläggs inte.

  • Du ska normalt ha kontaktat din fastighetsägare inklusive bostadsrättsförening nyligen, eller den verksamhetsutövare som orsakar störning och av dem i första hand begärt besked om åtgärd och eventuell tidsplan. De bör ges skälig tid för att utreda och åtgärda problemet. Får du ingen hjälp trots allt, ska du fylla i blankett för ”anmälan av klagomål”.

  • Om skriftväxling angående klagomålet skett tidigare, är det bra om du bifogar kopior av denna.

  • Bifoga gärna foto till anmälan.

  • Uppgifterna i anmälan utgör allmänna handlingar och är offentliga om de inte sekretessbeläggs.

  • Om ett ärende har en anonym anmälare kan det försvåra och ibland omöjliggöra handläggningen.

  • Handläggning av ärenden sker enligt miljöbalken.


När du gjort anmnälan via blanketten, kontakta endast handläggaren om du har information som du bedömer är nödvändig att snabbt informera om i ärendet. Tänk på att onödig kontakt med handläggaren i regel fördröjer handläggningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en handläggningstid på ca fem veckor. Vid eventuella frågor kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Ärendegången är huvudsakligen skriftlig och regleras av förvaltningslagen, kommunallagen och viteslagen.

Lagstiftning kan hämtas via nedanstående webbplatser.

Notisums webbplats