Avgiftsguide

För att underlätta för dig som planerar att söka bygglov kommer vi här att gå igenom några exempel samt visa på hur taxan som vi använder ser ut och vad de olika begreppen står för. Om du har några frågor får du gärna kontakta oss. 

Plan- och bygglovtaxa

Katrineholms kommun debiterar bygglov, anmälningar och andra ärenden enligt SKL:s taxa (Sveriges Kommuner och Landsting). Hur denna taxa ser ut hittar du i högerspalten som en nedladdningsbar PDF-fil.

Nedan beskrivs lite kort och med några exempel hur vi använder taxan för att beräkna bygglovsavgifter.


Exempel 1:

Nybyggnad av garage på 40 kvadratmeter

Garaget placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Området tillåter enligt detaljplan komplementbyggnader på upp till 50 kvadratmeter. Bygglovet strider alltså inte mot detaljplanen. Grannar behöver heller inte underrättas. Garage kräver inte kontrollansvarig och är därmed ett enkelt bygglovärende. 

Kostnad för bygglovet blir därmed:

OF = 2 (Nybyggnad av komplementbyggnad, ≤ 50 m2)

HF1 = 17 (Administration för bygglov [7], Planenlighet [3] samt Placering [7])

HF2 = 12 (Administration för startbesked – enkelt ärende [4], Startbesked och fastställande av kontrollplan [5] samt Slutbesked [3])

KOM = 250 kronor

Totalt = (17 x 2 x 44) + (12 x 2 x 44) + 250 = 2 802 kronor


Exempel 2:

Nybyggnad av garage på 40 kvadratmeter med avvikelse och fem sakägare

Garaget placeras 4,5 meter från tomtgränsen. Området tillåter enligt detaljplanen komplementbyggnader på upp till 30 kvadratmeter. Bygglovet strider alltså mot detaljplanen. Grannar och berörda personer (sakägare) behöver informeras. Garage kräver inte kontrollansvarig och är därmed ett enkelt bygglovärende.

Kostnad för bygglovet blir därmed:

OF = 2 (Nybyggnad av komplementbyggnad, ≤ 50 m2)

HF1 = 17 (Administration för bygglov [7], Planenlighet [3] samt Placering [7])

HF2 = 12 (Administration för startbesked – enkelt ärende [4], Startbesked och fastställande av kontrollplan [5] samt Slutbesked [3])

Bygglovets kostnad multipliceras med 1,2 genom Tillägg för prövning av liten avvikelse.

Information av beslut i Post- och Inrikestidning samt annonskostnad: 250 kronor.

Till detta tillkommer en kostnad för underrättelse till grannar (sakägare).
KOM = 40 (5 sakägare)

Totalt = ([17 x 2 x 44] x 1,2) + (12 x 2 x 44) + ([40 x 44] + 250) ≈ 4861 kronor


Exempel 3:

Tillbyggnad av inglasat uterum

Uterummet är anslutet till huvudbyggnad. Boytan kommer att öka med 20 kvadratmeter (ett inglasat uterum kan användas under hela året). Boytan överstiger inte den maximalt tillåtna boytan enligt detaljplan.

HF1 = 65 (Övriga åtgärder – inglasning av uterum)

KOM = 250 kronor

Totalt: (65 x 44) + 250 = 3 110 kronor.

OBS! Definitionen av ett inglasat uterum är att samtliga nya väggar utförs i glas från tak till mark. Om någon vägg har bröstning eller är isolerad eller konstruerad av annat material än härdat glas betraktas bygglovet som en tillbyggnad istället för en inglasning.

 


Exempel 4:

Tillbyggnad av inglasat uterum med avvikelse och tio sakägare

Uterummet är anslutet till huvudbyggnad. Boytan kommer att öka med 20 kvadratmeter (ett inglasat uterum kan användas under hela året). Boytan överstiger den maximalt tillåtna byggnadsytan enligt detaljplan.

HF1 = 65 (Övriga åtgärder – inglasning av uterum)

KOM = 120 (10 sakägare) + 250 kronor

Totalt: ([65 x 44] x 1,2) + (120 x 44) + 250 = 8 962 kronor

 


Exempel 5:

Nybyggnad av enbostadshus på ny tomt inom detaljplan

Tomten är tom vilket kräver nybyggnadskarta. Nybyggnationen kräver kontrollansvarig. Byggnadsyta, placering och byggnadshöjd strider inte mot detaljplanen. Grannar behöver inte informeras. Byggnaden kommer att bli 140 kvadratmeter stor. Parkeringsplats ska anläggas på tomten i anslutning till huset.

För startbesked krävs ett tekniskt samråd. För slutbesked krävs minst ett arbetsplatsbesök samt slutsamråd. Den kontrollansvarige måste delta i både tekniskt samråd och slutsamråd.

OF = 8 (140 kvadratmeter nybyggnad)

HF1 = 24 (Administration för bygglov [7], planenlighet [3], placering [7] samt tomts ordnande inklusive utfart och parkering [7])

HF2 = 28 (Administration för startbesked [7], startbesked inklusive tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan [10], arbetsplatsbesök [5] samt slutsamråd inklusive slutbesked [3])

KOM = 250 kronor

Totalt: (24 x 8 x 44) + (28 x 8 x 44) + 250 = 18 554 kronor 


Exempel 6:

Nybyggnad av plank med avvikelse och fem sakägare

Tomten ligger inom detaljplan. Planket ska vara 1,8 meter högt och fungera som insynsskydd mot granntomterna. Planket placeras i tomtgräns.

Inom nästan samtliga detaljplaner finns krav om att alla byggnadsverk ska placeras minst 4,5 meter från tomtgränsen. Detta betraktas därmed som en avvikelse från detaljplanen.

OF = 4 (Mur eller plank - enbostadshus)

HF1 = 10 (Administration för bygglov [7], planenlighet [3])

HF2 = 12 (Administration för startbesked – enkelt ärende [4], startbesked och fastställande av kontrollplan [5] samt slutbesked [3])

KOM = 40 (5 sakägare) + 250 kronor

Totalt: ([10 x 4 x 44] x 1,2) + (12 x 4 x 44) + 250 = 6 234 kronor

 


Områden inom nya detaljplaner

Utöver dessa exempel finns det vissa områden ligger inom nya detaljplaner där kostnaden för detaljplanen tas ut genom bygglov. I dessa områden tillkommer en extra planavgift för beviljade bygglov för tillbyggnad, fasadändring och nybyggnad. Denna planavgift uppgår till (OF x 25 x 44) för nybyggnad, eller (OF x 15 x 44) för tillbyggnad.

För att veta om ditt bygglov kommer att omfattas av planavgift, kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Övriga åtgärder

Övriga åtgärder som ofta handläggs är strandskyddsdispenser och förhandsbesked.

Förhandsbesked debiteras enligt:
(100 x mPBB) + information av beslut i Post- och Inrikestidning samt annonskostnad 250 kronor.
Totalt: (100 x 1 x 44) + 250 = 4 690 kronor.

Strandskyddsdispenser debiteras enligt:
(200 x mPBB) + information av beslut i Post- och Inrikestidning samt annonskostnad 250 kronor.
Totalt: (200 x 1 x 44) + 250 = 9 130 kronor.

Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*