Attefallshus

För en- och tvåbostadshus finns en del lättnader från kravet på bygglov. I vissa fall är det fritt fram att börja direkt utan kontakt med kommunen, och i andra fall krävs anmälan och startbesked. Är du osäker på vad som gäller, hör av dig till samhällsbyggnadsförvaltningen så hjälper vi dig.

Den 2 juli 2014 ändrades lagstiftningen så att fler åtgärder vanligtvis blir bygglovsbefriade. De flesta av dessa åtgärder behöver till skillnad från friggebodarna anmälas till kommunen. Bygg- och miljönämnden ska sedan ge startbesked innan man får påbörja byggandet. Innan startbesked ges ska bygg- och miljönämnden pröva om åtgärden följer de lagar och föreskrifter som gäller för byggande.

Fyra åtgärder som i normalfallet kan genomföras utan krav på bygglov


För en- och tvåbostadshus

1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvadratmeter byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd

 • ytan kan fördelas på flera byggnader
 • i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för "friggebodar")
 • får inte stå närmare fastighetsgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande
 • får byggas för permanentboende och kallas då komplementbostadshus
 • ska anmälas till kommunen.

2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea 

 • får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd
 • ska anmälas till kommunen.

3. Tillbyggnad med högst två takkupor

 • gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
 • får omfatta högst halva takfallet
 • inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.

För enbostadshus dock ej komplementbostadshus

4. Inredning av ytterligare en bostad

 • ska anmälas till kommunen
 • ökad belastning på enskilt avlopp bör dimensioneras efter antal hushåll, kontakta miljöavdelningen för mer hjälp. 

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan.

Friggebodar

Bygglovsbefrielsen för friggebodar finns kvar. Man får alltså bygga både en friggebod på 15 kvadratmeter och en ny större komplementbyggnad på 25 kvadratmeter. Mer information om friggebodar hittar du i länken i högerspalten.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall:

 • om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder
 • för åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering)
 • för anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Vad gäller för de anmälningspliktiga åtgärderna?

Inför startbesked ska de nya anmälningspliktiga åtgärderna utan krav på bygglov prövas mot plan- och bygglagen och tillhörande föreskrifter. Bygg- och miljönämndens granskning omfattar bland annat bestämmelserna om krav på byggnaders utformning och om byggnadsverks tekniska egenskaper.

Att tänka på:

 

 • en kontrollplan ska lämnas in till kommunen vid anmälan tillsammans med de ritningar och beskrivningar som bygg- och miljönämnden behöver för sin bedömning
 • i kontrollplanen ska du redovisa att komplementbostadshuset uppfyller alla de krav som finns för en sådan självständig bostad
 • tekniskt samråd behövs inte om bygg- och miljönämnden inte beslutar annat. Slutbesked ska lämnas innan byggnaden tas i anspråk.
Skicka ett tips om sidan till någon
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-577 00
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*