15 augusti 2014

Bildningsförvaltningens jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling

På bildningsförvaltningen ser vi jämställdhets- och likabehandlingsarbetet som ett uttryck för att rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska vara lika, oavsett kön, könsövergripande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder samt sexuell läggning.

I enlighet med vårt personalpolitiska program ska jämlikhets- och jämställdhetsarbetet integreras i all vår verksamhet i såväl planering som organisering av arbetet. Vårt förhållningssätt mot varandra kännetecknas av respekt, öppenhet, tydlighet och tillit (RÖTT).

Jämställdhet handlar om kvinnors och mäns lika villkor, att ha lika rättigheter och möjligheter. Det är inte det faktum att du är en kvinna eller man som ska bestämma vilken lön du får, vilken tjänst du har eller vilka arbetsuppgifter som du ska göra. Det är din kompetens och erfarenhet som är viktig.

Vi på bildningsförvaltningen vill att vi bemöter varandra på ett likvärdigt sätt så att alla medarbetare kommer till sin rätt här. Tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats. Jämlikhet är ett större begrepp och handlar om alla människors lika värde och om makten i samhället för olika grupper. Den här likabehandlingsplanen med inriktning mot likabehandling är bildningsförvaltningens handlingsplan för att förbättra jämställdhet och likabehandling på våra arbetsplatser. Här har vi samlat de åtgärder vi ska göra under den närmaste 3-årsperioden för att ge kvinnor och män lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen.

Vi har i den här planen följt de krav som ställs på arbetsgivare enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och den omfattar alla medarbetare inom förvaltningens verksamheter.

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*