Stödteamet

Stödteamet är en central resursenhet inom Katrineholms bildningsförvaltning och en del av elevhälsan. I stödteamet ingår psykologer, specialpedagoger, talpedagoger och hörselpedagog.

Stödteamets uppdrag

Stödteamet arbetar på uppdrag av rektorer och ger stöd till förskolans, grundskolans och särskolans pedagoger, elever och deras föräldrar/vårdnadshavare. Stödet kan dels innebära ett förebyggande arbete för alla barn och ungdomar, dels ett riktat stöd till barn och ungdomar i svårigheter.

Vilka insatser kan bli aktuella?

Specialpedagogiska insatser

 • pedagogisk vägledning och stöd till personal i förskola/skola
 • pedagogiska kartläggningar och åtgärdsförslag gällande tal-/språkförmåga, läs-/skrivförmåga och matematisk förmåga
 • utbildning/fortbildning till personal inom förskola/skola beträffande inlärning och inlärningssvårigheter
 • vägledning och stöd till personal inom förskola/skola när det gäller beteendeproblematik
 • medverkan och information vid föräldramöten
 • organisation och planering av nätverksträffar för speciallärare/specialpedagoger i kommunen
 • pedagogisk/socialt stöd till elever med hörselnedsättning samt information om en hörselskadas konsekvenser

Psykologiska insatser

 • psykologiska bedömningar och utredningar av elevers kognitiva- och adaptiva förmåga samt uppföljningar av tidigare utförda utredningar
 • konsultation till personal utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv
 • konsultation till arbetslag och/eller enskilda lärare
 • stödsamtal till föräldrar och/eller elever
 • kompetensutveckling för förskole- och skolpersonal
 • behjälplig vid kris- och konfliktsituationer
 • psykologerna utgör referensgrupp för rektorer som förmedlare av psykologisk kunskap om individ, grupp och organisation.

Stödteamet samarbetar vid behov med olika samverkanspartners. Dessa kan till exempel utgöras av elevvårdsteamet på skolan, barnhälsovården, individ- och familjeomsorgen, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen, Habiliteringsenheten, röst-, tal och hörselvården, med flera. All samverkan sker med föräldrarnas/vårdnadshavarnas medgivande.

Hur tar man kontakt med stödteamet?

Rektorer, pedagoger och föräldrar skickar gemensamt in en ansökan till stödteamet. Ansökningsblankett finns tillgänglig på varje skola.

Pedagoger och rektorer kan välja att skicka in en ansökan där barnet inte namnges utan förblir anonymt för stödteamet. En ansökan ska fyllas i även vid övriga frågeställningar, till exempel vid önskemål om utbildningsinsatser. 

Kontakta stödteamet direkt

Skicka ett tips om sidan till någon
Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*

Mer information

Kontakta stödteamet