Kuratorer

Kuratorn är en viktig del i skolans elevvårdsteam tillsammans med rektor, skolsköterska och övrig personal. Hon eller han har genom sin socionomutbildning kunskap om lagar, social metodik, samtalsmetodik och psykosocialt behandlingsarbete.

Skolkuratorn arbetar med den psykosociala miljön inom skolan som till exempel:

  • Enskilda stödjande samtal med elever.
  • Arbete i helklass eller grupper med grupprocesser.
  • Gemensamma samtal med elev och förälder eller elev och lärare.
  • Råd och stöd till föräldrar, medverka till ett fördjupat samarbete mellan hem och skola.
  • Konsultation till lärare.
  • Samarbete med rektorer, antimobbningsgrupp och övrig personal på skolan.
  • Samarbete med olika myndigheter och institutioner, till exempel socialtjänst, BUP och polis.
  • Informera elever och föräldrar om vart de kan vända sig för hjälp och stöd utanför skolan.
  • Delta i elevvårdsteam, elevvårdskonferenser och övriga konferenser som sakkunnig i sociala frågor.
  • Delta i organisationsutvecklingen på skolan.

Kuratorn och rektorn på skolan utformar tillsammans det praktiska arbetet. Hur det ser ut kan variera från skola till skola. Elevernas behov styr kuratorns arbete. Det förekommer ett visst utbyte a tjänster mellan kuratorerna.

Kontakta kuratorn

Du kan kontakta kuratorn genom respektive skola. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Elevhälsan
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-569 05
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Elevhälsan
* = Obligatorisk uppgift
*