Inflytande och samverkan i förskola och skola

Föräldrasamverkan och inflytande för föräldrar

Enligt skollagen ska eleven och elevens vårdnadshavare fortlöpande informeras om elevens eller barnets utveckling. I Katrineholm erbjuds föräldrarna minst ett utvecklingssamtal per termin, där barns och elevers utveckling och lärande diskuteras. Förskolor och skolor ordnar också föräldramöten där vårdnadshavarna får veta vad som är på gång i förskolan/skolan.

Vårdnadshavare för barn i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem ska enligt skollagen erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen. I Katrineholms skolor har vårdnadshavare möjlighet att påverka genom till exempel utvecklingssamtal, föräldramöten, områdesråd och utbildningsråd.

Läs mer om områdesråd och utbildningsråd.

Inflytande för barn och elever

Enligt skollagen ska barn och elever ges inflytande över utbildningen. Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter ålder och mognad.

Barn i förskolan har möjlighet att påverka genom att delta i planeringen av aktiviteterna eller att de får lämna synpunkter på verksamheten.

Elever i skolan har möjlighet att påverka undervisningen och arbetsmiljön genom till exempel utvecklingssamtal och i olika råd, som till exempel klassråd.

Kontakta respektive skolas rektor för mer information om barns och elevers inflytande. 

Skicka ett tips om sidan till någon
Bildningsförvaltningen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: Reception: 0150-572 70
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Bildningsförvaltningen
* = Obligatorisk uppgift
*